Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай

Шинэчилсэн найруулга (Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан зорилтыг хэрэгжүүлэх, өөрчлөгдөж буй эдийн засгийн нөхцөл байдалд нийцүүлж, татварын хууль тогтоомжийг шинэчлэх.)
Өргөн барьсан: 2016-02-12