ENG   enkhamgalan@parliament.mn   51 267156

Чөлөөт бүсийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Хууль санаачлагч:

Хуулийн танилцуулга

   ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ

  ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.Чөлөөт бүсийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөхөөс өмнө байгуулагдсан чөлөөт бүсийг Чөлөөт бүсийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 6 дугаар зүйлд заасны дагуу байгуулагдсанд тооцно.

 

2 дугаар зүйл.Чөлөөт бүсийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөж эхэлснээр өмнө нь энэ хуулийн 1 дүгээр зүйлд заасан чөлөөт бүсийн газар нутагт газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших, ашиглах эрх дуусгавар болох үндэслэл болохгүй.

 

3 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Чөлөөт бүсийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

 

 

 

 

          МОНГОЛ УЛСЫН

          ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                З.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

Өргөн барьсан

0000-00-00

Батлагдсан эсэх

Батлагдсан
0000-00-00