ENG   enkhamgalan@parliament.mn   51 267156

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Хууль санаачлагч:

Хуулийн танилцуулга

 

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН

БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ

МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.2015 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр баталсан Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөхөөс өмнө улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хүчин төгөлдөр байна.

 

            2 дугаар зүйл.2015 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр баталсан Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөхөөс өмнө улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн хуулийн этгээдийн хувийн хэрэг, улсын бүртгэлтэй холбогдох бусад материал нь улсын бүртгэлийн мэдээллийн эх сурвалжийн бүрэлдэхүүн хэсэг болно.

 

            3 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                З.ЭНХБОЛД

 

Өргөн барьсан

0000-00-00

Батлагдсан эсэх

Батлагдсан
0000-00-00