ENG   enkhamgalan@parliament.mn   51 267156

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль

Хууль санаачлагч: Засгийн газар

Хуулийн танилцуулга

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

 

20....оны ..... сарын .... өдөр                                                             Улаанбаатар хот

 

 

 

УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД

НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

 

 

1 дүгээр зүйл. Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд дараах агуулгатай 7.1.4 дэх заалтыг нэмсүгэй:

 

1/7 дугаар зүйлийн 7.1.4 дэх заалт:

   

“7.1.4. Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаатай холбоотой шүүхэд гаргах гомдолд энэ хуулийн 7.1.2-т заасан хэмжээгээр.”

 

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2014 оны ... дугаар сарын ...-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

 

 

 

                           

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                              З.ЭНХБОЛД

 

Өргөн барьсан

0000-00-00

Батлагдсан эсэх

Хэлэлцэж байгаа
0000-00-00