ENG   enkhamgalan@parliament.mn   51 267156

Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль

Хууль санаачлагч: Д.Оюунхорол, Л.Энх-Амгалан, Я.Санжмятав, С.Бямбацогт, Б.Чойжилсүрэн

Хуулийн танилцуулга

                        Төсөл

 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2012 оны … дугаар                                                                                    Улаанбаатар

сарын …-ны өдөр                                                                                                  хот

 

 

 

ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД

НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл. Жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хуульд дор дурдсан агуулгатай дараах заалт нэмсүгэй.

 

1/ 5 дугаар зүйлийн 5.1.6 дахь заалт:

 

“5.1.6.малчин өрх, малчин;”

 

2 дугаар зүйл.Жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх заалтын “дотоодын аж ахуйн нэгж,” гэсний дараа “малчин өрх, малчин;” гэж нэмсүгэй.

 

 

                 

 

 

Гарын үсэг

 

 

Өргөн барьсан

0000-00-00

Батлагдсан эсэх

Хэлэлцэж байгаа
0000-00-00