ENG   enkhamgalan@parliament.mn   51 267156

Хуулийн төсөл

Боловсруулж байгаа: 2 Хэлэлцэж байгаа: 43 Батлагдсан: 11 Буцаасан, хүчингүй болсон: 2

Боловсруулж байгаа

хүн ам, нийгэм хамгаалал, хөдөлмөр

УУЛ УУРХАЙ, АШИГТ МАЛТМАЛ

Хэлэлцэж байгаа

Эдийн засаг , Худалдаа

Өргөн барьсан:
0000-00-00

Зөвшөөрлийн тухай хууль

Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуй, Хүнс

Барилга, Хот байгуулалт

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спорт

Эдийн засаг , Худалдаа

Эдийн засаг , Худалдаа

Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуй, Хүнс

хүн ам, нийгэм хамгаалал, хөдөлмөр

Өргөн барьсан:
0000-00-00

Газрын тосны тухай хууль

Уул уурхай, Ашигт малтмал

Уул уурхай, Ашигт малтмал

Эдийн засаг , Худалдаа

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спорт

Байгаль орчин, аялал жуучлал

Өргөн барьсан:
0000-00-00

Гэмт хэргийн тухай хууль

Хүний эрх

Өргөн барьсан:
0000-00-00

Зөрчлийн тухай хууль

Хүний эрх

Эдийн засаг , Худалдаа

Зам тээвэр

Өргөн барьсан:
0000-00-00

Худалдааны тухай хууль

Эдийн засаг , Худалдаа

Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуй, Хүнс

Өргөн барьсан:
0000-00-00

Хамтын тэтгэврийн тухай хууль

хүн ам, нийгэм хамгаалал, хөдөлмөр

Өргөн барьсан:
0000-00-00

Галт зэвсгийн тухай хууль

Батлан Хамгаалах

хүн ам, нийгэм хамгаалал, хөдөлмөр

Эдийн засаг , Худалдаа

Барилга, Хот байгуулалт

Өргөн барьсан:
0000-00-00

Өршөөлийн тухай хууль

Хүний эрх

Эдийн засаг , Худалдаа

Байгаль орчин, аялал жуучлал

хүн ам, нийгэм хамгаалал, хөдөлмөр

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спорт

Өргөн барьсан:
0000-00-00

Мөрдөх албаны тухай хууль

Хүний эрх

Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуй, Хүнс

Эдийн засаг , Худалдаа

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спорт

Улс төр

Хүний эрх

хүн ам, нийгэм хамгаалал, хөдөлмөр, эрүүл мэнд

Барилга, Хот байгуулалт

хүн ам, нийгэм хамгаалал, хөдөлмөр

Өргөн барьсан:
2015-06-04

Улс төрийн намын тухай хууль

Улс төр

Хүний эрх

Өргөн барьсан:
2015-06-04

Нийгмийн даатгалын тухай хууль

хүн ам, нийгэм хамгаалал, хөдөлмөр

Өргөн барьсан:
2015-06-04

Казиногийн тухай хууль

Эдийн засаг , Худалдаа

Батлагдсан

Эдийн засаг , Худалдаа

Баталсан: 0000-00-00

Монгол хэлний тухай

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан

Эрүүл мэнд, Нийгэм хамгаалал

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ, УУЛ УУРХАЙ

Буцаасан, хүчингүй болсон

Цуцдагдсан:
2015-06-05

Шилэн дансны тухай хууль

Эдийн засаг , Худалдаа

УУЛ УУРХАЙ, АШИГТ МАЛТМАЛ